فیلم سکسی جدید ایرانی که تو اون زن پستون گنده کرده میشه اونم از سوراخ کون

 فیلم سکسی جدید ایرانی که تو اون زن پستون گنده کرده میشه اونم از سوراخ کونسلام عجقیا همه منو به شراره میشناسن شمام بگید همون شراره از بچگی پدر و مادرمو از دست دادم هیچی واسم نذاشتن من بودم یه برادر شیرخوار اونو که یه خونواده به فرزندی برداشتن فکر کنم وضعشونم توپ بود چون یادمه با یه ماشین خارجکی اومدن دنبالش و بردنش منه مادر مرده بدبخت موندم با یه مادربزرگ پیر بدبخت که وقتی بابام زنده بود خرج اونم بابام میداد با کارگری و بدبختی تا اول راهنمایی با بدبختی دووم اوردمِ کلاس اول راهنمایی که بودم معلم فیلم سوپر ایرانی فارسی مرد بود همیشه اخر کلاس میموند تو کلاس تا همه برن و منو نگه میداشت میگفت بیا بشین رو پام منو مینشوند رو پاشو یه خوراکی چیزی بهم میداد و مثلا گور باباش بهم محبت میکرد وقتی میشستم رو پاش منو مینشوندوسط دوتا پاش و خودشو تکون میداد منم یه چیز سفتی زیر خودم حس میکردم اماچه میدونستم چیه دیگه از بی پولی نمیتونستم مدرسه رو ادامه بدم یه روز همین معلمه کثافتمون اومد در خونمون و گفت بیا بریم با هم دور بزنیم و برات لباس و خوراکی بخرم منو برد واسم لباس خرید و بهم ناهار داد و دور زدیم خلاصه بعدشم منو با خودش برد تو یه باغ بزرگی رفتیم تو ساختمون بهم گفت اگه لخت بشم و اجازه بدم اون بهم داستان سکسی شهوانی دست بزنه بهم پول میده اما من که ترسیده بودم گفتم نه و جیغ میکشیدم و سمت در فرار کردم کثافت اومد منو گرفت و یکی خوابوند تو صورتم بهم گفت اگه صدام در بیاد میکشتم بردم انداختم رو مبل لباسامو در اورد قلبم داشت از جا کنده میشد عین بید میارزیدم شروع کردن مالیدن بدن من من که اصلا نمیفهمیدم داره چیکار میکنه فقط حس خیلی بدی داشتم تا اینکه بی شرف لباسای خودشو در اورد کیرشو گذاشت رو کسم دیگه داشتم جیغ میکشیدم که محکم پرتم کرد رو زمین و کمر بندشو اورد و 2 تا محکم زد رو کمرم دیگه داشتم از حال میرفتم چسب اورد وزد رو دهنم که جیغ نکشم اومد بالای سرم کیرشو کرد تو کسم ولی جا نمیگرفت داشتم از درد به خودم میپیچیدم که یهو یه عالمه خونریزی کردم بی شرف شروع کرد بلند بلند خندیدن بعد ابش اومد و ریخت رو صورتم منکه از درد دیگه تقریبا بیهوش بودم تا شب پیشش بودم حالم که بهتر شد منو برد خونمون و بهم پول داد و گفت اگه به کسی بگم هم خودمو میکشه هم مامان بزرگمو هیچی نگفتم و تا مدتها میومد هر روز من میبرد همونجا واخرشم یه پولی داستان تصویری سکسی 2022 بهم میداد دیگه درد نداشت دیگه برام عادت شده بود این بود که من از اول راهنمایی جنده شدم تا الان که مامان بزرگمم سالهاست مرده خرجمو از همین راه در میارمو همه چی هم دارم هم یه اپارتمان هم ماشین ولی کلی خاطره دارم تو این سالها که اگه حال داشته باشم براتون مینویسم نوشته

نظرات