میلف ایرانی حسابی سک میزنه و با کیر میکوبه تو صورت خودش بعد کس میده

 میلف ایرانی حسابی سک میزنه و با کیر میکوبه تو صورت خودش بعد کس میده


سلام اسمم شایانه البت دروغکی 25سالمه این دیگه راسته داستانی که می خوام بگم مال پارساله یعنی 93و واقعی هم هست توی منطقه ما از هر قومی بگی هس محصوصا تو شهرک های نفت پسراشو نگو ناز مامانی و کردنی و اکثر هم دوجنسه که کوشتش هم مثل دوختره و هم اندامش کلا بگم دوختره ولی کیرداره اینی که من کردمش اسمش ونداده خیلی هم نازه شیرازی هم هس 15سالشه ولی 17 18سال می زنه دوسال بود که زیر نظر داشتمش بچه های شهرک یه شب در میون می بردنش و می کردنش البته لاپا چون می دونستن که اگه بکنن تو گونش و بره شکایت کنه پزشک قانونی راهت می فهمه که از عقب داده اره می دونم زیاد حرف میزنم خلاصه تو این دوسال همش می بردنش منم تو کف هم خودش هم خواهرش بودم تا یه روز تونستم رو کار بگیرمش قبل از اینگه بفهمن که من دیدمشون از گوشیم ازشون فیلم گرفتم بعد یه دفه رفتم جلو پسره که داشت میکردش در رفت ولی ونداد نتونس در بره سریع گرفتمش بهش گفتم الان چی کارت کنم زد زیره گریه و گفت تورو به خدا به بابام چیزی نگو گفتم شرط داره شرطشم درد داره گفت باشه هر چی تو بگی گفتم می خوام اون کون نازتو جر بدم گفت تا بحال فیلم سکس ایرانی یه ساک کسی نکرده داخل کونم گفتم می دونم ولی من می خوام و با دستم گوشی رو تکون دادم یه مکثی کرد و گفت باشه شمارشو گرفتمو قرار شد هر وقت که خونشون خالی شد بهم بزنگه که برم بکنمش یه دو هقته ی گذشت بهم زنگ زد و گفت پدر و مادرم رفتن شیراز و خواهرمم سرکاره بیا اینم بگم که هر دوروز یه بار بهش زنگ می زدم رفتم خونشون از در خونه که رفتم داخل دیدم یه شرتک سفید پوشیده گفتم برو شروار لی که خیلی تنگه و برا جشنا می پوشی بپوش و بیا رفت پوشید و امد ووواییییی خدا فقط دلت می خواس نگاهش کنی خیلی ناز بود چشمای سبزی داشت 45 کلیلو وزن داشت و موهاش هم طلایی بود قدش هم هم قد خودم بود 180 بود بردمش تو اتاقش و نشستم رو تخت بهش گفتم بیا بشین تو بغلم امد نشست وای خدا کیرم دقیق رفت وسط چاک کونش کرمای بدنش هم دقیقا مثل یه دختر بود داشتم دیونه می شدم لپشو گاز کرفتم گفت نکن گفتم خفه بذار حالمو کنم دوتا گاز دیگه کرفتمش لپش خیلی نرم بود خیلی حال داد بعد بلندش کردم و گفتم کاملا اخت شو اونم لوخت شد بعد بهش گفتم بیا گیرمو بخور گفت بدم میاد گفتم ولی من خوشم میاد رو رانو نشست و شرو کرد به خوردن وای چه حالی می داد خیلی خوب بود گیرمو از تو دهنش کشیدم بیرون و رو شکم خوابوندمش و خوابیدم روش گذاشتم لاپاش یه دوتا تلمبه زدم و گذاشتم رو سوراخ کونش و بدون هیچ اب یا داستان سکس با مامان 2022 سابونی دادم داخل خودشو جمع کرد و داد و بیداد کرد اخه من بدجوری تو گفش بودم بعد از دوسال خردی داشتم می کردمش دهنشو گرفتم و نصف دیگه ی کیرمو با هزار بدبختی دادم تو خیلی تنگ و گرم بود من تا بهال کوس نکردم ولی مثل کوس بهم چسپید زیرم تقلا می کرد ولی انجوری من بیشتر حشری می شدم کیر 15سانتیم تا ته تو کون نارش بود داشت می سوخت ارم ارم شروع کردم به تلمبه زدن جون کونش تنک بود وقتی میاوردم بیرون می کردم توش درد می کشید و داد می زد ولی من داد کشیدنشو دوس داشتم بعد از این که باز شد شاید باورتون نشه مثل زن های فیلم سوپر اه اه می کرد و منم حشری تر می شدم و مکم تر می کردمش و اون می گفت زود باش دی که این جوری می خواستی جرم بدی منم تند تر کردم به نفس نفس اقتاده بود من داشتم میومدم وااای که چه لزتی داشت ابم که امد همزمان هم گازش گرفتم هم تا قطرهی اخر ابمو ریختم تو کون نازش همون طور که روش خوابیده بودم و کیرم تو کونش بود در کوشش گفتم مال من شدی گفت نه منم دوباره شروع کردم به مردن یه 10 15 تامبه که زدم دوبارهدابم امدو دباره ریختم تو اون کون نازش و گازش کرفتم بهش گفتم الان مال من شدی گفت اره منم از روش فیلم داستانی سکسی 2022 بلند شدم و گفتم پس مکان جور شد زیرم می خوابی افتاد اونم گفت چشم شاید باور نکنین وقتی بلند شد دیدم ابش امده و ریخته رو پتو بعد اون هم کردمش خیلی حال داد نوشته

نظرات